Dr. Masato Ninomiya - Presidente 
Diretoria
Presidente Masato Ninomiya
I Vice-Presidente Toshio Ichikawa
II Vice-Presidente Akeo Yogui
Diretor Superintendente Isidoro Yamanaka
Diretor Secretário Kenji Inoue
Diretor Tesoureiro Hiroshi Takahashi
Diretora Célia Abe Oi
Diretor Gilberto Suzuki

Conselho Deliberativo

Renato Ishikawa Sergio Ocimoto
Masato Ninomiya Akeo Yogui
Jorge Yamashita Alfredo Ohmachi
Madoka Hayashi Takashi Shimokawa
Teruco Kamitsuji Monica Uezono
Akeo Yogui Toshio Ichikawa
Akinori Sonoda Mario Sato
Seichisti Saita   
 
  Conselho Deliberativo Acadêmico 
                                                                                                                                                                                   
Kokei Uehara  
Reimei Yoshioka  
Kyoko Nakagawa  

Conselho Fiscal Efetivo

Valter Sasaki
Akinori Yoshida
Jun Suzaki

Conselho Fiscal Suplente

Gerson Kunii
Minoru Nishiyama 
Hirokazu Sasaki