Dr. Masato Ninomiya

Dr. Masato Ninomiya

Diretoria

Presidente Masato Ninomiya
I Vice-Presidente Mikihisa Motohashi
II Vice-Presidente Yoshiharu Kikuchi
Diretor Superintendente Yasuyuki Nagai
Diretor Secretário Sadao Onishi
Diretor Tesoureiro Hiroshi Takahashi
Diretora Célia Abe Oi
Diretor Yoshihiro Harashima

Conselho Deliberativo

Harumi Goya Tadao Yamashita
Masato Ninomiya Akeo Yogui
Jorge Yamashita Mikihisa Motohashi
Madoka Hayashi Augusto Sakamoto
Teruco Kamitsuji Akira Kawaai
Yoshiharu Kikuchi Eiki Shimabukuro
Sadao Onishi Norio Sugimoto
Saburo Sakawa  

Conselhelho Deliberativo Acadêmico

Kazuo Watanabe Kyoko Nakagawa
Reimei Yoshioka Kokei Uehara
Estela Okabayaski Fuzii  

Conselho Fiscal Efetivo

Valter Sasaki
Agostinho Minami
Seichisti Saita

Conselho Fiscal Suplente

Kenji Inoue
Yasuo Yamada
William Ishiy